2005/Nov/17

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ได้เริ่มเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 21 กันยายน ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)โดย พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนา ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร ทรงเป็นผู้สร้างและประทานนาม "อุดรพิทยานุกูล" โดยครั้งแรกสร้างขึ้นที่ณ บริเวณวัดสีมาวาส (วัดมัชฌิมาวาส) โดยอาศัยศาลา การเปรียญวัดเป็นสถานที่เรียน ผู้เรียนผู้ทีสอนมีทั้งฆราวาสและบรรพชิต อีก ๙ ปีต่อมา (พ.ศ. ๒๔๕๔) ได้ย้ายสถานที่เรียนมาตั้ง ในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับวัดสีมาวาส และที่นี่เองอุดรพิทยานุกูลเริ่มมีอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว เป็นครั้งแรกโดยท่านพระสีมา เจ้าอาวาสวัดสีมาวาสเป็นผู้บอกบุญผู้มีจิตศรัทธาชาวอุดรธานีมาร่วมกันสร้าง อาคารอนุสรณ์ที่เกิดแรงศรัทธาแรงใจและแรงกายแห่งนี้ได้เป็นที่อาศัยศึกษาหาความรู้ของบุตรหลานชาวอุดรธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงในฐานะโรงเรียน ประจำมณฑลอุดรธานีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ครั้นโรงเรียนประจำมณฑลได้รับความนิยมจากประชาชมที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น จนสถานที่เรียนเริ่มคับแคบจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๗๘ โดยมี ม.ล.มานิจ ชุมสาย ข้าหลวงมณฑล อุดรธานีในสมัยนั้น เข้าดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ท่านดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนไม้ใต้ถุนโล่งมีลักษณะอาคารเป็นรูป ตัวอี เป็นหลังแรก

พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้สร้างอาคารไม้ ๒ ชั้นจำนวน ๘ ห้องเรียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และในระยะต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น โรงฝึกพลศึกษา อาคารห้องสมุด อาคารสังคม และดนตรี หอประชุม และโรงอาหาร อาคารต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้รื้อถอนไปหมดแล้วในระยะหลังเนื่องจากมีสภาพทรุด โทรมมากไม่เหมาะสมที่จะให้บริการนักเรียนอีกต่อไป

พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม แบบ ๑ รุ่น ๒ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการพัฒนา การของกระทรวงศึกษา โรงเรียนได้รับเงินช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารสถานที่มากมาย เพื่อให้สถานที่เพียงพอสำหรับการ เรียนการสอน ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ในระยนั้นได้มีการสร้างอาคารต่างๆ เพิ่ม เติมหลายหลัง อาทิ เช่น อาคารวิทยาศาสตร์และห้องสมุด ๑ หลัง สำหรับช่างทั่วไปและเขียนแบบ ช่างไฟฟ้าวิทยุ ช่างยนต์และช่าง กล อย่างละ ๑ หลัง อาคารเกษตรกรรมศิลป์ ๑ หลัง บ้านพักอาจารย์ใหญ่ บ้านพักครู และบ้านพักเจ้าหน้าที่ภารโรง รวม ๑๒ หลัง

พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารธุรกิจศึกษา ๑ หลัง โรงฝึกพลศึกษา ๑ หลัง บ้านพักครูและบ้าน พักเจ้าหน้าที่ภารโรง และห้องสุขาเพิ่มเติมพร้อมกับปรับปรุงรั้วและประตูโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่แบบ ๔๒๔ (อาคารเรียน ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน) อาคาร ๔ ปัจจุบัน อาคารที่ได้รับการก่อสร้างเป็น ๒ ตอน ครึ่งแรกสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ครึ่งหลังสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้เอง โรงเรียนได้รับความกรุณาจากกระทรวงมหาดไทยยกที่ดินบริเวณบ้านพักอัยการพิเศษประจำ เขต ๔ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียน เพื่อขยายบริเวณที่จะปรับปรุงเป็นสนามกีฬาระดับมาตร ฐาน ในระยะเวลาใกล้เคียงนี้ก็ได้มีการปรับปรุงและสร้างสนามบาสเก็ตบอล อัฒจันทร์เชียร์ และสร้างหลังคาสำหรับทางเดินเชื่อม ระหว่างอาคารเรียนตามลำดับ

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ดำเนินการสร้างอาคารสหกรณ์โดยได้รับการอนุเคราะห์เงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่งจากคณะครู-อาจารย์ และ ผู้ปกครองนักเรียน และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารธรรมสถาน ซึ่งเป็นอาคารธรรมสถานหลังแรกของประเทศไทยที่สร้างในสถาน ศึกษาตามนโยบายนำวัดและศาสนาเข้ามาสู่โรงเรียน และโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ สร้างในครั้งนี้ด้วย

พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่แบบ ๔๒๔ เพื่อแก้ปัญหาห้องเรียนไม่พอ อาคารเรียน หลังนี้สร้างเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า "อาคารรัตนโกสินทร์สมโภช" เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระการฉลองครบ ๒๐๐ ปี พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำสนามหญ้าและสวนหย่อมขนาดใหญ่หน้าอาคารรัตนโกสินทร์สมโภช ในบริเวณอาคารไม้รูปตัว อี ที่ถูกรื้อถอนย้ายไปปลูกสร้างใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร ๓ ในปัจจุบัน

และในระยะเดียวกันโรงเรียนได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ เป็นอาคารห้องสมุด หอประชุม และสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ อาคารหลังนี้ได้สร้างเรียบร้อยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้มี การปรับปรุงสนามกีฬาให้มีสภาพทีสมบูรณ์ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นได้มีการสร้างอัฒจันทร์ขนาดใหญ่แด้านทิศตะวันตก และติดตั้ง หลอดไฟสปอร์ตไลท์รอบสนามฟุตบอล อีกทั้งได้มีการสร้างสถานที่จอดรถหลายแห่ง และสร้างหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน ขึ้นใหม่แทนหลังคาทางเดินเดิมที่ถูกรื้อถอนไปในช่วงที่มีการสร้างอาคารรัตนโกสินทร์ และได้สร้างสวนหย่อมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ นานาชนิดจำนวนมาก ซึ่งมีผลให้โรงเรียนมีสภาพร่มรื่น สวยงาม

พ.ศ.๒๕๓๓ โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ๒๑๖ ล. ซึ่งเป็นอาคาร ๖ ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกตามแนวรั้ว โรงเรียนด้านถนนอุดรพิทย์

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาอินดอร์สเตเดียมแบบมาตรฐาน ๒ ชั้นในบริเวณอาคารเกษตรและอาคาร คหกรรมเดิม

ปัจจุบันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ๘๗ ห้องเรียน นักเรียน ๔,๘๖๙ คน ครู-อาจารย์ ๒๑๗ คน เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ เสมอมา


edit @ 2005/11/17 22:18:46

Comment

Comment:

Tweet


Ugg boots being of very high style and fashion they are also qualitatively very good and durable as well.
#33 by Ugg Outlet (175.44.20.238) At 2011-10-13 10:59,
Many of us standard men and women could also take pleasure in Moncler Outlet.
#32 by Moncler Outlet (175.44.20.238) At 2011-10-13 10:52,
generally because using the speed, comfort and cheap, a whole whole lot more jointly with a whole whole lot more over the internet purchase of jewellery.
#31 by charms thomas sabo (205.209.143.61) At 2011-03-22 15:08,
ชอบเด็ก3/6อุดรพิทย์จังค่ะ confused smileคุนคิดถึงเราบ้างป่ะ
#30 by ghd purple (66.79.164.110) At 2011-02-16 12:52,
ชอบเด็ก3/6อุดรพิทย์จังค่ะ confused smileคุนคิดถึงเราบ้างป่ะ
#29 by links of london charm bracelets (205.209.142.197) At 2011-01-11 14:24,
#28 by www.silkduvet.co.cc (119.42.77.191) At 2011-01-08 02:07,
open-mounthed smile
#27 by www.sealy-mattresses.co.cc (119.42.77.191) At 2011-01-08 02:06,
#26 by www.radardetector-reviews.co.cc (119.42.77.191) At 2011-01-08 02:06,
#25 by www.colemanpropaneheaters.co.cc (119.42.77.191) At 2011-01-08 02:06,
#24 by www.antectruepowers.co.cc (119.42.77.191) At 2011-01-08 02:06,
ชอบเด็ก3/6อุดรพิทย์จังค่ะ confused smileคุนคิดถึงเราบ้างป่ะ
#23 by ugg boots jimmy choo (205.209.142.197) At 2011-01-07 16:58,
เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ เสมอมา
#22 by moncler sale (205.209.142.197) At 2011-01-06 14:48,
๒๕๑๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่แบบ ๔๒๔ (อาคารเรียน ๔ ชั้น ๒๔ ห้องเรียน)
#21 by links of london charm bracelets (205.209.142.197) At 2010-12-31 15:47,
และในระยะเดียวกันโรงเรียนได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้
#20 by charm club (205.209.142.197) At 2010-12-29 13:38,
ชอบเด็ก3/6อุดรพิทย์จังค่ะ confused smileคุนคิดถึงเราบ้างป่ะ
#19 by moncler und kinder (66.79.164.114) At 2010-12-24 14:30,
ชอบเด็ก3/6อุดรพิทย์จังค่ะ confused smileคุนคิดถึงเราบ้างป่ะ
#4 by น้ำหวาน (125.26.168.71) At
#18 by thomas sabo charm armbänder (205.209.142.197) At 2010-12-21 15:32,
ปัจจุบันโรงเรียนอุดร พิทยานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ๘๗ ห้องเรียน นักเรียน ๔,๘๖๙ คน ครู-อาจารย์ ๒๑๗ คน เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีเด่นทั้งด้านวิชาการ
#17 by http://www.uggsinboots.com/ugg-knit-boots-shoes.html (205.209.142.197) At 2010-11-30 16:24,
๒๑๗ คน เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีเด่นทั้งด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ เสมอมา
http://www.thomassabosalecharm.com/
#16 by thomas sabo charm (205.209.142.131) At 2010-11-29 17:06,
จบม.3แร้ว รักเพื่อน3/2 รุ่น 107 น๊าจ๊าาาาาาาาาาาาา
#15 by ugg boots and jimmy choo (218.50.2.101) At 2010-11-18 10:53,
Targeted mainly to Facebook
#14 by buy wow gold (205.209.142.197) At 2010-11-15 17:15,
เครียดเรื่อง ต่อ ,ม4 มาก จ้า !<strong><a href="http://www.uggsbootsbest.com/">ugg boots classic argyle knit</a></strong>
#13 by ugg boots classic argyle knit (66.79.164.114) At 2010-11-15 15:47,
ใกล้เคียงในฐานะโรงเรียน ประจำมณฑลอุดรธานีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

#12 by ugg boots classic bailey button (66.79.164.114) At 2010-11-15 12:23,

Hazing Prevention Week, which occurred from Monday, Sept. 20, through Friday, Sept. 24, on campus, encouraged students to be mindful of the University of Dayton's steps to prevent hazing.
#11 by buy wow gold (205.209.142.197) At 2010-11-11 15:44,
ใกล้เคียงในฐานะโรงเรียน ประจำมณฑลอุดรธานีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
#10 by moncler jackets (66.79.163.114) At 2010-11-08 16:45,
กำลัง จะ จบม .3 จ้า

เครียดเรื่อง ต่อ ,ม4 มาก จ้า !
#9 by (115.67.149.34) At 2009-11-10 21:09,
กำลัง จะ จบม .3 จ้า

เครียดเรื่อง ต่อ ,ม4 มาก จ้า !
#8 by (115.67.149.34) At 2009-11-10 21:08,
รื้ออาคาร เก่า ๆ ต้องระวังนะครับ
#7 by รื้ออาคาร (58.8.127.47) At 2009-10-17 19:11,
อยากเป็นภาพครับ
#6 by ป๋อ (125.26.176.182) At 2009-03-24 15:15,
จบม.3แร้ว รักเพื่อน3/2 รุ่น 107 น๊าจ๊าาาาาาาาาาาาา.."question
#5 by เลขที่ 45 (119.31.48.234) At 2009-03-10 17:57,
ชอบเด็ก3/6อุดรพิทย์จังค่ะ confused smileคุนคิดถึงเราบ้างป่ะ
#4 by น้ำหวาน (125.26.168.71) At 2009-02-19 13:31,
รักคุนopen-mounthed smile
#3 by น้ำหวาน (125.26.168.71) At 2009-02-19 13:28,
#2 by wow gold (131.107.0.73) At 2006-06-01 04:01,
[url="http://www.healthinsurance-plan.com"]international student health insurance[/url]
#1 by buy cheap wow gold (131.107.0.73) At 2006-06-01 04:00,